top of page

מפגש שלישי

 • תקשורת - העולם שאנחנו חלק ממנו

 • תקשורת - יחסים בתוך עצמינו

 • כלי שלישי ליציאה מהקושי

 • תרגול

 • שאלות

מפגש ראשון

 • מקורות הסבל, מקורות התקווה

 • שיפור הדיאלוג עם החיים

 • כלי ראשון ליציאה מהקושי

 • איך לגשת לבירורים?

 • תרגול

 • שאלות

דרך

הפריון

מפגש רביעי

 • החזרת האמון במערכת

 • החזרת האמון בגוף

 • כלי רביעי ליציאה מהקושי

 • תרגול

 • שאלות

מפגש שני

 • כפתורי הפעלה הורמונליים

 • סדר יום מיטיב

 • כלי שני ליציאה מהקושי

 • תרגול

 • שאלות

מחיר הקורס:

520₪

הכלים והתרגולים בנויים זה על גבי זה. יש חשיבות לסדר

יתכנו משימות בית

bottom of page